Skip to content
rolam

Adatkezelés

 
Adatvédelmi Szabályzat

Én, Völcsey Mónika, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, mint szolgáltató, adatkezelő, magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállalok arra, hogy tevékenységemmel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezeléseimmel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.pszichologus-szombathely.hu/adat.html címen. Fenntartom magamnak a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Érvényeség kezdete: 2017. 05. 15.
Utolsó módosítás dátuma: 2024. 01. 19.

 • Személyes adatokat csak a törvénynek megfelelően gyűjtök és kezelek.
 • Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tárolom (számítógépem és e-mail fiókom jelszóval védett).
 • Harmadik félnek a személyes adatokat csak hozzájárulással adok át.
 • Bárkinek felvilágosítást adok a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti telefonon, e-mailen vagy személyesen.
A kezelt személyes adatok köre
 • E-mailek:
  Minden hozzám beérkezett e-mailt a személyes adatokkal (név, telefonszám, email cím, stb.) együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törlök.
Adatkezelői adatok
 • Név: Völcsey Mónika
 • Cím: 9700 Szombathely, Fő tér 36.
 • Adószám: 68525802-1-38
 • Működési nyilvántartási szám: M1955
 • Vállalkozás nyilvántartási száma: 51871888
 • Elérhetőség: volcseym@gmail.com
Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Tevékenységemnek adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelveim összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

Tájékoztatjuk hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adok ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.